foto1
งานบุคลากร
foto1
person.srtc.ac.th
foto1
person.srtc.ac.th
foto1
person.srtc.ac.th
foto1
person.srtc.ac.th

077-272168
person@srtc.ac.th
งานบุคลากรบุคคลากร

boss01นายสิรวิชญ์  ธนเศรษฐ์วงศ์
ผู้อำนวยการ

boss02นายสุธี  ไทยเกิด
รองฯผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

person01นายนพดล ชูสิทธิ์
หัวหน้างานบุคลากร